منابع روش تحقیق

آرام، احمد، متدلوژی تحقیق و مأخذشناسی، دانشگاه تهران، 1334.

آری، دونالد و دیگران؛ روش تحقیق در تعلیم و تربیت، ترجمه: ایما سعیدیان و دیگران، تهران، سروش، 1380، 671 ص.

آریانپور، امیرحسین، پژوهش، تهران، امیرکبیر، 1362، 87 ص.

آیزاک، استیون و ویلیام برتون مایکل، راهنمای تحقیق و ارزشیابی در روان‏شناسی و علوم تربیتی، ترجمه: علی دلاور، تهران، ارسباران، چاپ دوم، 1380، 272 ص.

آیزاک، استیون؛ راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی، ترجمه: مرضیه کریم‏نیا، مشهد، آستان قدس رضوی، 1374، 362 ص.

اتحاد، هوشنگ، پژوهشگران معاصر ایران، ویراستار: فرزانه وزوایی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ دوم، 1382، 512 ص.

اتحادیه، منصوره و فولادوند، حامد، بینش و روش در تاریخ نگاری معاصر، تهران، نشر تاریخ ایران، 1365، 130 ص.

احمد گیوی، حسن، آیین پژوهش و مرجع‏شناسی، تهران، نشر هما، 1373، 206 ص.

استاپلتون، پل، شیوه نوشتن مقالات تحقیقی، ترجمه محمدرضا نایینیان و محمد آرمند، تهران، دانشگاه شاهد، 1374، 82 ص.

اسکاپینز، رابرت، و ...، روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آن‌ در ح‍س‍اب‍داری‌ و ام‍ور م‍ال‍ی‌/ ب‍اب‌ راي‍ان‌، راب‍رت‌اس‍ک‍اپ‍ي‍ن‍ز، م‍اي‍ک‍ل‌ ت‍ئ‍وب‍ال‍د؛ م‍ت‍رج‍م‍ي‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ي‍ر، م‍ح‍م‍د م‍ي‍رت‍ون‍ی‌، ح‍س‍ي‍ن‌آزاد/ ت‍ه‍ران‌: دارال‍طب‌، [ب‍ی‌ ت‍ا].

اسماعیلی، غلامعلی، و اسماعیل بیابانگرد، روش تحقیق، تهران، سنجش، 1381، 168 ص.

اسمیت، ملکام، روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ح‍س‍اب‍داری‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ل‍ک‍ام‌ اس‍م‍ي‍ت‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ پ‍ارس‍ائ‍ي‍ان‌/ت‍ه‍ران‌: ت‍رم‍ه‌،۱۳۸۸.

اشرفی، حسن، روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و گ‍زارش‌ ن‍وي‍س‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍دوي‍ن‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ و رس‍ال‍ه‌ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ی‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ ح‍س‍ن‌ اش‍رف‍ی‌ ري‍زی‌، زه‍را ک‍اظم‌ پ‍ور/ ه‍م‍دان‌: س‍پ‍ه‍ر دان‍ش‌،۱۳۸۷.

اعرابی، سید محمد، تحقیق تطبیقی، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ دوم، 1382، 128 ص.

اکرامی، محمود، الفبای مطالعه و تحقیق، مشهد، مؤسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب، 1379، 184 ص.

ایران‌نژاد پاریزی، مهدی، روش‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍دي‍ري‍ت‌ اق‍ت‍ص‍اد... و س‍اي‍ر رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ذي‍رب‍ط/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍دی‌ اي‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اري‍زی‌/ [وي‍راس‍ت‌۳ ]/ ت‍ه‍ران‌: م‍دي‍ران‌،۱۳۸۸.

ایزدی، کاظم،     روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌/ س‌. ک‌. م‍وزر؛ ج‌. ک‍ال‍ت‍ون‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍اظم‌ اي‍زدی‌/ [ت‍ه‍ران‌]:ک‍ي‍ه‍ان‌،۱۳۷۱.

بابایی، رضا، پیش شرطهای پژوهش در علوم دینی، تهران، مرکز فعالیتها و پژوهش‏های قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول، 1378، 213 ص.

برآبادی، حامد،  آم‍ار و روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ وي‍ژه‌ گ‍روه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ش‍رح‌ درس‌، ن‍ک‍ت‍ه‌، م‍ث‍ال‌ه‍ای‌ ح‍ل‌ ش‍ده‌، ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ي‍دی‌، ت‍س‍ت‌ ه‍ای‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌، پ‍اس‍خ‌ ت‍ش‍ري‍ح‍ی‌ .../ت‍ال‍ي‍ف‌ ح‍ام‍د ب‍ر آب‍ادی‌/ ت‍ه‍ران‌: ع‍ل‍وی‌ ف‍ره‍ي‍خ‍ت‍ه‌،۱۳۸۸.

برازش، علیرضا، راهنمای مطالعات و تحقیقات(2): اخلاق، تهران، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1369.

بی‏آزار شیرازی، عبدالکریم، بررسی روش تحقیق نوین از نظر قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی ـ معاونت پژوهشی، چاپ اول، 1371.

بیانی، احمد،  ن‍گ‍رش‌ و روش‌ در ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌/ ت‍ال‍ي‍ف‌ اح‍م‍د ب‍ي‍ان‍ی‌/ [ت‍ه‍ران‌]: ن‍ش‍ر دن‍ي‍ای‌پ‍ژوه‍ش‌،۱۳۷۴ . 

بیانی، احمد، نگرش و روش در تحقیق، تهران، دنیای پژوهش، 1374، 99 ص.

پاشا شریفی، حسن و شریفی، نسترن، روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، چاپ دوم،1380،436ص.

پرنده، علی، کاربرد اینترنت در پژوهش، ویراستار: سیاره مهین‏فر، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، 1380، 128 ص.

تقی‌زاده، هوشنگ، ال‍گ‍وی‌ گ‍راف‍ي‍ک‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ ت‍ال‍ي‍ف‌ ه‍وش‍ن‍گ‌ ت‍ق‍ی‌ زاذه‌، غ‍ف‍ارت‍اری‌/ت‍ه‍ران‌: ح‍ف‍ي‍ظ،۱۳۸۶.

تیلور، کلر، و ... ، روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ م‍ي‍دان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ت‍ع‍ل‍ي‍م‌ و ت‍رب‍ي‍ت‌ و ع‍ل‍وم‌اج‍ت‍م‍اع‍ی‌/ ن‍وي‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ل‍ر ت‍ي‍ل‍ور، م‍ي‍ن‌ وي‍ل‍ک‍ی‌، ج‍ودي‍ت‌ ب‍اس‍ر؛ م‍ت‍رج‍م‍ي‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌ن‍ي‍ازی‌، ع‍ب‍اس‌ زارع‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: پ‍ن‍دار پ‍ارس‌،۱۳۸۶.

ثاقبی، حسین، روش مطالعه و تحقیق ویژه دانش‏آموزان و راهنمایی برای پژوهشگران جوان، شیراز، قو، چاپ اول، 1380، 64 ص.

جلیلی، هدایت، روش‏شناسی تفاسیر موضوعی قرآن، تهران، کویر، 1372، 258 ص.

جمشیدیان، مهدی،  س‍ب‍ک‌ ن‍گ‍ارش‌ APA [ای‌. پ‍ی‌. ای‌]/ م‍ت‍رج‍م‍ي‍ن‌ و ن‍وي‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ه‍دی‌ج‍م‍ش‍ي‍دي‍ان‌، م‍ح‍م‍ود غ‍لام‍ی‌ ک‍ري‍ن‌/ اص‍ف‍ه‍ان‌: ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د اص‍ف‍ه‍ان‌،۱۳۸۵.

جمعی از نویسندگان، تاریخ در آیینه پژوهش، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چاپ اول، 1381 و 1382 (جلد 1 و 2)، 311 + 304 ص.

حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه‏ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی (سمت)، چاپ هشتم، 1382، 344 ص.

حافظ‌نیا، محمدرضا، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظن‍ي‍ا؛ وي‍راي‍ش‌غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ س‍رم‍د/ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)،۱۳۷۷ .

حافظ‌نیا، محمدرضا،     م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌/ م‍ح‍م‍درض‍ا ح‍اف‍ظ ن‍ي‍ا/ ت‍ه‍ران‌:س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوي‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،۱۳۸۰ .

حسین‏نژاد، ق.، روش تحقیق مفهومی در متون اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1357، 84 ص.

حسینی، میرسعید، عمادی ، علی، راهنماي تهيه پايان‌نامه‌هاي تحقيقي و گزارشهاي پژوهشي: با تأكيد بر بينش و روش پژوهشهاي تربيتي روانشناسي رفتاري و علوم اجتماعي ، تهران: سپند هنر، 1380

حسینی، یعقوب،   آم‍ار ن‍اپ‍ارام‍ت‍ري‍ک‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ و ن‍رم‌اف‍زار آم‍اری‌ SPSS 10.0 [اس‌. پ‍ی‌. اس‌.اس‌]/ م‍ول‍ف‌ ي‍ع‍ق‍وب‌ ح‍س‍ي‍ن‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍اي‍ی‌،۱۳۸۲.

خاکی، غلامرضا،   روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ ب‍ا روي‍ک‍ردی‌ ب‍ه‌ پ‍اي‍ان‌ن‍ام‍ه‌ن‍وي‍س‍ی‌/ ت‍ال‍ي‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌:وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ش‍ور: ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ دراي‍ت‌،۱۳۷۸.

خاکی، غلامرضا،  روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌ در م‍دي‍ري‍ت‌/ ت‍ال‍ي‍ف‌ غ‍لام‍رض‍ا خ‍اک‍ی‌/ ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاداس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ : ب‍ازت‍اب‌،۱۳۷۹.

خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی، تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز تحقیقات علمی کشور؛ کانون انتشاراتی درایت، چاپ اول، 1378، 430 ص.

خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب

خلیلی شورینی، سیاوش، روشهای تحقیق در علوم انسانی، تهران، یادواره کتاب، چاپ نوزدهم، 1380، 158ص.

خواجه نوری، عباسقلی، روش تحقیق، تهران، دانشگاه تهران، 1374، 224 ص.

خ‍واج‍ه‌ن‍وری، عباسقلی،       روش‌ ت‍ح‍ق‍ي‍ق‌/ ت‍ال‍ي‍ف‌ ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ن‍وری‌.-- [وي‍راي‍ش‌۴ ]/ ت‍ه‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌،۱۳۷۴.

خورشیدی، عباس و قریشی، حمیدرضا، راهنمای تدوین رساله و پایان‏نامه تحصیلی (از نظریه تا عمل)، تهران، یسطرون، 1381، ص 384 ص.

خوی نژاد، غلامرضا، روشهای پژوهش در علوم تربیتی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ اول، 1380، 544 ص.

دانایی فرد، حسن ، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار.

دانایی فرد، حسن ، الوانی، سیدمهدی و آذر، عادل، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، انتشارات صفار.

دشتی، محمد، ابزار و اطلاعات مقدماتی تحقیق در نهج‏البلاغه، قم، مؤلف، چاپ اول، 1366، 200 ص.

دشتی، محمد، ابزار و وسائل تحقیق (روش‏های انتخاب و تحقیق در علوم اسلامی)، قم، نشر امام علی علیه‏السلام ، 1374، 260 ص.

دشتی، محمد، راهنمای تحقیق معجم نهج‏البلاغه، قم، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه‏السلام ، چاپ اول، 168ص.

دشتی، محمد، روش تحقیق در اسناد و مدارک نهج‏البلاغه همراه با اسناد و مدارک نهج البلاغه، قم، امام علی علیه‏السلام ، 1368، 488 ص.

دلاور، علی، روشهای تحقیق در روان‏شناسی و علوم تربیتی (رشته علوم تربیتی)، تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ اول، 1382، 366 ص.

دلاور، علی، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، رشد، 1380، 432 ص.

دونالد آری، لوسی چسر جیکویز، اصغر رضویه، روش تحقیق در تعلیم و تربیت، ترجمه وازگن سرکیسیان و دیگران، تهران، سروش، چاپ اول، 1380، 686 ص.

دهنوی، حسین، روش تحقیق، قم، دارالصادقین، چاپ ششم، 1382، 112 ص.

ربانی، هادی، پژوهشی روشمند: آشنایی با مقدمات پژوهش، تهران، کتاب باز، 1377، 151 ص.

رستمی‏پور، علی، آموزش روشهای مطالعه و تحقیق، شیراز، نشر قو، 1375، 154 ص.

+ نوشته شده توسط رضا معصومی راد در چهارشنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 16:18 |